Telefoon: 0318 439 666

E-mail: info@bbkede.nl

Telefoon: 0318 439 666

Home  >  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BBK b.v.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank Arnhem d.d. 17 juli 1997, nr. 1438/1997

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop.
1.2 Deze voorwaarden gelden voorzover hiervan niet schriftelijk wordt
afgeweken.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met verkoper degene aangeduid
die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld
als koper.
1.4 Standaardvoorwaarden van koper gelden niet tenzij deze schriftelijk
door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na
uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding
blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verkoper, dan wel uit het feit dat hij
uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de
verkoper binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk
zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.
2.4 De inhoud van folders, drukwerken enz. binden verkoper niet tenzij in
de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
3. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt verkoper de auteursrechten,
alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op
de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen,
modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom
en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan
derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of
koper daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan verkoper te
retourneren op straffe van een boete van €453,78 (hfl. 1.000,– per dag.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Door verkoper verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van
algemene aard en vrijblijvend.
4.2 Verkoper aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor een door
of namens koper uitgewerkt ontwerp of voor eventuele adviezen naar
aanleiding van dat ontwerp, noch voor materialen of onderdelen die door
de koper zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De opgegeven prijzen gelden voor levering franco, exclusief
omzetbelasting.
5.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van
materialen (inclusief verpakkingsmaterialen), lonen, transport, in-
/uitvoerrechten en andere lasten, geldend op de dag van offerte.
5.3 Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de
aflevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen
van de materialen (koerswijzigingen in valuta daaronder begrepen), de
koersen van valuta’s waarop de totstandkoming van de offerte of
overeenkomst is gebaseerd, en dergelijke in die periode wijzigingen
hebben ondergaan, kan de overeengekomen prijs evenredig worden
gewijzigd.
De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal
geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste
termijn daarvan.
5.4 Wanneer door koper voor de uitvoering van de overeenkomst aan
verkoper materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking
worden gesteld, heeft verkoper het recht in zijn prijsberekening op te
nemen een maximum van tien procent (10 %) van de kostprijs van de
bijgeleverde zaken.
5.5 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Op
bedoelde werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden echter volledig
van toepassing.

Artikel 6 : Transport en risico
6.1 Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van
verkoper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico
van koper.
6.2 Molestrisico komt steeds ten laste van koper.
6.3 De keuze van de wijze van transport wordt door verkoper bepaald.
6.4 Verkoper is nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het
bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens
het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op
verzoek van koper zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan koper cederen.

Artikel 7: Levertijd en plaats van aflevering
7.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn. Levertijden worden bij
benadering vastgesteld. Bij levering op afroep dient koper verkoper een
leveringsschema te verstrekken met inachtneming van een afroeptermijn
van minimaal zes tot acht weken.
7.2 Bij levering franco vervoert verkoper de zaken tot waar het voertuig op
behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Koper is verplicht de zaken aldaar
in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper hiermede in gebreke,
dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
7.3 Indien koper geen plaats van aflevering heeft genoemd, staan de zaken
na het verstrijken van de leveringstermijn ter beschikking van koper en
worden deze voor zijn rekening en risico in het magazijn van verkoper of bij
derden opgeslagen.
7.4 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat verkoper kan blijven
werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige
materialen hem tijdig zullen worden geleverd.
Verkoper is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niettijdige levering indien koper de verkoper schriftelijk in gebreke heeft
gesteld, waarbij koper de verkoper een termijn moet gunnen van tenminste
de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan
zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht / Overmacht
8.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te
schorten en is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen,
tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en
buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan het niet
voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen, brand,
stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van te verwerken
materialen, import- of handelsverboden.
8.3 Geen bevoegdheid tot opschorting, ingeval van overmacht van
verkoper, bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de
overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één van de
partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te
lijden schade.
8.4 Als verkoper zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van het reeds verrichte werk en gemaakte kosten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper die
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper, met dien
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade
waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de
branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
9.2 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen
is verkoper niet aansprakelijk.
9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of beschadigingen aan de
zaken, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of
zorgeloze behandeling door koper, diens personeel of door koper
aangewezen derden en evenmin voor aanwijzingen of reparaties door
koper, diens personeel of door koper aangewezen derden gegeven
respectievelijk verricht.
9.4 De door verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden indien de
door de koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de
door koper geleden schade
FRM127.1


Artikel 10: Garantie
10.1 Verkoper staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen
werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover verkoper vrij was
in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen
welke gedurende een termijn van een jaar na levering door onvoldoende
constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen
zullen worden geleverd. Verkoper wordt in dat geval eigenaar van de te
vervangen onderdelen.
10.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft verkoper het recht om
tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak koper volledig te crediteren of
de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of
herbewerking van een zaak over te gaan.
10.3 Koper dient te allen tijde verkoper de gelegenheid te bieden een
eventueel gebrek te herstellen
10.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige
behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich
voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper zelf of door
derden aangebracht blijven buiten de garantie.
10.5 De garantie geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen
jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na
leveringsdatum resp. factuurdatum. Bij levering in gedeelten geldt dit voor
elk gedeelte.
11.2 Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering
voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de
nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Deze
bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van koper
om de verlangde zekerheid te stellen geeft verkoper het recht om de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van
verkoper tot vergoeding van onkosten en winstderving.
11.3 Tevens is verkoper gerechtigd om, indien koper in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen de werkzaamheden op te
schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
11.4 Wanneer door verkoper ten aanzien van bepaalde geleverde zaken
betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen
aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal
de omzetbelasting over het totale bedrag van de vergoeding tegelijk met de
eerste termijn opeisbaar zijn.
11.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te
leveren zaken of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen
verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.
11.6 De gehele koopprijs is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet
stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer
koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of
faillissement of onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig
beslag op de zaken of vorderingen van koper wordt gelegd, en wanneer
deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
11.7 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft
plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum is verkoper gerechtigd
na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens
renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel
met een minimum van een procent (1%) per maand of een gedeelte ervan.
11.8 Verkoper is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente
van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet
(tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door
koper verschuldigd, in ieder geval wanneer verkoper zich voor de
invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij worden bij
voorbaat begroot en vastgesteld op vijftien procent (15%) van de hoofdsom
met een minimum van €226,89 (hfl. 500,–).
Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt is deze naast
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens kosten van de
faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 12: Reclamaties en klachten
12.1 Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de verkoper terzake schriftelijk
heeft geprotesteerd.
12.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na aflevering
van een zaak of voor geval nog niet afgeleverd is, acht dagen nadat koper
een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan verkoper schriftelijk dient aan te
geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft
geconstateerd.
12.3 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de
factuur schriftelijk te zijn ingediend.
12.4 Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste
stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven
vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de
gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1 Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de
door de verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Verkoper blijft
eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de
vorderingen van verkoper terzake van de tegenprestatie van de
overeenkomst niet betaald heeft.
13.2 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet
gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of een
bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die
daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van
verkoper te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht
bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen
waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval koper zich
aan verduistering zou schuldig maken.
13.3 Ingeval koper enige verplichtingen uit de overeenkomst met
betrekking tot verkochte zaken jegens verkoper niet nakomt, is deze
zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper
machtigt verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
13.4 Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn
betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan het eigendom
van de afgeleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper
ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper
zal op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan
handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 14: Ontbinding
14.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats
door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, zal hij te
allen tijde eerst verkoper schriftelijk in verzuim stellen en deze een
redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig
schriftelijk dient te melden.
14.2 Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in
verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
14.3 Indien de verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is
van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door verkoper verrichte
prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling voor de reeds door
hem verrichte prestaties.

Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing
evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van
roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.
15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten,
hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper tenzij
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten

Scroll naar boven